Privaatsustingimused

Siit lehelt leiate informatsiooni selle kohta, kuidas Asper Biogene OÜ (edaspidi: Asper Biogene) Teie isikuandmeid töötleb ja nende kaitse tagab:

1. Isikuandmed, nende kogumine ning vastutava ja volitatud töötleja määratlemine

Asper Biogene on maailmas tunnustatud geneetiliste uuringute valdkonna ettevõte, mis tegeleb erinevate geneetilise testimise teenuste osutamise ning geenitestide arendamisega (edaspidi: Teenused). Teile Teenuste osutamiseks peab Asper Biogene töötlema ka Teie isikuandmeid, sh Teie tervise- ja biomeetrilisi andmeid. 

Asper Biogene poolt töödeldavad isikuandmed hõlmavad eelkõige Teie ees- ja perekonnanime, isikukoodi või sünniaega, rahvust, telefoninumbrit, e-posti aadressi, elukoha andmeid, arvelduskonto numbrit ning teisi Teenuste osutamiseks vajalikke andmeid, aga ka Teie tervist ja geene puudutavaid andmeid (edaspidi: Isikuandmed). Isikuandmete edastamine Asper Biogene’le toimub Teie poolt Teenuste tellimuse esitamisel. Teilt saadud Isikuandmete töötlemisel on Asper Biogene nende vastutav töötleja andmekaitsealaste õigusaktide tähenduses. 

Kui Teenuste tellijaks on meditsiiniasutus või mõni edasimüüja, kogub Teilt Isikuandmed ja edastab need Asper Biogene’ile Teie arst, muu tervishoiutöötaja või edasimüüja asjaomane töötaja. Sellisel juhul on Asper Biogene Teie Isikuandmete volitatud töötleja ning vastav meditsiiniasutus või Teenuste edasimüüja vastutav töötleja andmekaitsealaste õigusaktide tähenduses. 

Juhul, kui Te kuulute Asper Biogene koostööpartneri (meditsiiniasutus, edasimüüja jne) organisatsiooni, soovib Asper Biogene töödelda Teie Isikuandmeid (eelkõige Teie nime, e-posti aadressi, Teie organisatsiooni või töökoha andmeid) Teile turundusmaterjalide ja pakkumiste esitamise otstarbel, et teavitada Teid meie Teenuste valikus ning üldisemalt geneetilise testimise valdkonnas aset leidvatest uuendustest ja arengutest, mis võiksid Teile huvi pakkuda.   

2. Isikuandmete töötlemise põhimõtted 

Asper Biogene töötleb Isikuandmeid kooskõlas Euroopas tunnustatud andmekaitse põhimõtetega – eelkõige seaduslikkuse, läbipaistvuse, eesmärgipärasuse ja minimaalsuse printsiipidega – ja kohalduvas õiguses kehtestatud nõuetega ning lähtub Isikuandmete töötlemisel alati Teie huvidest, õigustest ja vabadustest.

3. Isikuandmete töötlemise alus ja ulatus

Asper Biogene töötleb Teie Isikuandmeid vastutava töötlejana peamiselt Teiega või Teie osalusel Teenuste osutamiseks sõlmitud lepingu täitmiseks. Asper Biogene töötleb Teie Isikuandmeid üksnes ulatuses, mis on vajalik eelnimetatud eesmärkide täitmiseks. 

Teie Isikuandmete töötlemine võib olla vajalik ka Asper Biogene õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks (näiteks seoses e-tervise infosüsteemi täitmise, tervishoiuteenuste dokumenteerimise, raamatupidamise korraldamise kohustusega jne).

Teatud juhtudel võib Asper Biogene kasutada Teie Isikuandmeid ka teadusuuringu tegemisel ning statistilistel eesmärkidel. Esimesel juhul teavitab Asper Biogene, Teie arst või edasimüüja töötaja Teid teadusuuringus osalemise võimalusest ning küsib Teilt vastavat nõusolekut Teenuste tellimisel. Statistilistel eesmärkidel töötleb Asper Biogene Teie Isikuandmeid aga õigustatud huvi alusel, mis tähendab eelkõige tasakaalu Asper Biogene’i huvi ja Teie õiguste vahel. Asper Biogene ei saa tagada parimaid Teenuseid ja Teenuste arengut ilma statistikat ja turuanalüüsi tegemata. Statistilise töötlemise mõju Teie õigustele on siiski minimaalne, kuna sellise töötlemise tulemused ei ole isikustatud.

Juhul, kui Te kuulute Asper Biogene koostööpartneri (meditsiiniasutus, edasimüüja jne) organisatsiooni, töötleb Asper Biogene Teie Isikuandmeid turunduspakkumiste edastamiseks üksnes juhul, kui Te olete andnud Asper Biogene’ile selleks eelnevalt oma nõusoleku. Nõusoleku andmine on vaba ning Asper Biogene poolt Teile või Teie organisatsioonile osutatavatest Teenustest sõltumatu. Samuti, võite Te Asper Biogene’ile antud nõusoleku igal ajal tagasi võtta, saates Asper Biogene’ile selle kohta teate või vajutades e-kirja lõpus olevale vastavale lingile.

Kui Teenuste tellijaks on meditsiiniasutus või Teenuste edasimüüja, töötleb Asper Biogene Teie Isikuandmeid volitatud töötlejana vastava meditsiiniasutuse või Teenuste edasimüüjaga (ehk vastutava töötlejaga) sõlmitud lepingu alusel ning vastava isiku nimel. Sellisel juhul määrab Teie Isikuandmete töötlemise õigusliku aluse, ulatuse ja tingimused vastav meditsiiniasutus või Teenuste edasimüüja.

4. Isikuandmete edastamine ja andmetöötlejad 

Juhul, kui Te ise või Teie jaoks Teenuseid tellinud isik asub Euroopa Majanduspiirkonnas, töötleb Asper Biogene Teie Isikuandmeid samuti üldjuhul Euroopa Majanduspiirkonnas ega edasta neid kolmandatesse riikidesse või rahvusvahelistele organisatsioonidele. Juhul, kui Asper Biogene seda siiski teeb, siis tagab ta, et Isikuandmed edastatakse üksnes sellisele kolmandale riigile või rahvusvahelisele organisatsioonile, mis järgib Euroopa Majanduspiirkonnas kehtivate isikuandmete kaitse reeglitega samaväärseid nõudeid. 

Juhul, kui Te ise või Teie jaoks Teenuseid tellinud isik asub Euroopa Majanduspiirkonnast väljaspool, toimub Isikuandmete töötlemine ja edastamine ka kolmandatesse riikidesse. Sellisel juhul tagab Teie Isikuandmete kaitse ning nende töötlemise vastavuse Teie või Teie jaoks Teenuseid tellinud isiku asukohariigi õigusaktidele Teie asjaomane lepingupartner. 

Asper Biogene hoiab Teie Isikuandmeid konfidentsiaalsena ega edasta neid kolmandatele isikutele, v.a. kui see on vajalik Teile Teenuste osutamiseks, kui Te olete andnud Asper Biogene’ile selleks selgesõnalise nõusoleku või kui selleks on mõni muu õiguslik alus (näiteks tulenevalt seadusest). Isikuandmete nõuetekohaseks ning turvaliseks kaitsmiseks nende edastamisel kasutab Asper Biogene kaasaegseid turbemeetmeid. Teie soovil ning kui see on tehniliselt võimalik (st eelkõige juhul, kui Te omate Eesti Vabariigis väljastatud ID-kaarti), kasutab Asper Biogene Teenuste sisuks olnud uuringu vastuste edastamisel krüpteerimist. 

Isikuandmete töötlemiseks on teatud juhtudel vajalik kasutada kolmandaid isikuid – andmetöötlejaid. Andmetöötlejad töötlevad Teie Isikuandmeid Asper Biogene nimel üksnes juhul, kui see on töötlemise eesmärgil vajalik, ning tingimusel, et nad tagavad õigusaktidega nõutud Isikuandmete kaitse taseme. Asper Biogene kasutab Isikuandmete töötlemisel eelkõige järgmiseid andmetöötlejaid (kategooriate kaupa):

• E-tervise infosüsteemi pidaja, kes töötleb Teie Isikuandmeid infosüsteemi arendamise ja toimimise tagamiseks;

• teised IT- teenuste pakkujad, kes tagavad Teie Isikuandmete turvalise ja süsteemse hoidmise ja töötlemise ning Asper Biogene veebikeskkonna ja muu Teenuste osutamiseks vajaliku tarkvara toimimise ja arendamise; 

• reklaami- ja turunduspartnerid, sh e-kirjade edastusteenuse pakkujad, kes aitavad meil Teile turundusmaterjale ja pakkumisi edastada;

• veebianalüütika teenusepakkujad. Asper Biogene kasutab Google Analytics (Google LLC) teenust kodulehe liikluse jälgimiseks ja analüüsimiseks. Google Analytics teenust on võimalik välja lülitada, selleks installeerige “Google Analytics Opt-out Browser Add-on” tööriist oma veebilehitsejale järgnevalt lingilt https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

• raamatupidamisteenuste pakkujad;

• laboriteenuste pakkujad.

Juhul, kui Asper Biogene töötleb Teie Isikuandmeid volitatud töötlejana meditsiiniasutuse või Teenuste edasimüüja nimel (vt p 1), edastab Asper Biogene Teie Isikuandmed ka vastavale meditsiiniasutusele või Teenuste edasimüüjale.

5. Isikuandmete säilitamine

Asper Biogene säilitab kogutud Isikuandmeid nii paberkandjal kui ka elektrooniliselt infosüsteemis. Asper Biogene säilitab Isikuandmeid seni, kuni lepingulisest suhtest tulenevalt võib veel nõudeid tekkida või kuni seda nõuavad õigusaktide sätted (näiteks on Asper Biogene kohustatud õigusaktidest tulenevalt säilitama tervishoiuteenuste osaks olevaid uuringu tulemusi 30 aastat). Isikuandmed, mida ei ole enam Teie poolt või Teie jaoks tellitud Teenuste osutamiseks või õigusaktides sätestatud säilitamiskohustuste täitmiseks vaja, kustutatakse mõistliku aja möödudes.

Juhul, kui olete andnud Asper Biogene’ile oma nõusoleku turundusmaterjalide ja pakkumiste saamiseks, säilitab Asper Biogene Teie Isikuandmeid tähtajatult kuni nõusoleku tagasivõtmiseni.

6. Teie õigused

Teil on igal ajal õigus pöörduda Asper Biogene’i poole, et teostada enda seadusest tulenevaid õiguseid:

• õigus küsida infot selle kohta, milliseid Teie kohta käivaid Isikuandmeid töödeldakse;

• õigus nõuda Isikuandmete parandamist või kustutamist;

• õigusaktides sätestatud aluste esinemisel õigus nõuda Isikuandmete töötlemise piiramist või esitada vastuväiteid Isikuandmete töötlemisele;

• õigus nõuda Isikuandmete ülekandmist;

• õigus nõuda, et Teie kohta ei võetaks vastu otsust, mis põhineb automatiseeritud töötlusel.

7. Õiguste kaitse ja kontaktandmed

Kui Teil on kahtlusi või ettepanekuid selles osas, kuidas Asper Biogene Teie Isikuandmeid töötleb või nende kaitsmisega tegeleb, võite alati pöörduda Asper Biogene’i andmekaitseametniku poole e-posti aadressil andmespetsialist[at]asperbio.com või telefoni teel +372 7307 295 ja me leiame ühiselt lahenduse, kuidas Teie privaatsust veelgi paremini tagada. Kui Te siiski leiate, et Asper Biogene on Teie Isikuandmete töötlemisel rikkunud Teie õigusi, võite pöörduda ka kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni poole.

Asper Biogene väärtustab Teie privaatsust ning teeb kõik endast oleneva selleks, et kaitsta Teie Isikuandmeid ning järgida andmekaitsealaseid õigusakte.